REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „CareStore.pl”

§ 1. DEFINICJE:

 1. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

  1. Usługodawca; Sprzedawca – HealthCare Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, pod adresem przy ul. Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000485046, wysokość kapitału zakładowego: 7.500 złotych, NIP: 5871701286, REGON: 221989936;

  2. Serwis – serwis dostępny pod adresem: http://www.carestore.pl za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa;

  3. Usługa – każda usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu;

  4. Użytkownik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała skutecznego założenia Konta;

  5. Klient – Użytkownik, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;

  6. Konsument - Użytkownikbędący konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, ze zm.);

  7. Produkt – opisana w Serwisie rzecz ruchoma, która może być przedmiotem Umowy Sprzedaży;

  8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem przy wykorzystaniu Serwisu;

  9. Konto – wpis w bazie danych Serwisu, potwierdzający fakt pozostawania Użytkownikiem, z którego wynika możliwość dostępu do określonych usług po podaniu loginu i hasła;

  10. Regulamin – niniejszy regulamin wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204);

 1. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.

 2. Regulamin w aktualnym brzmieniu jest publikowany na stronie internetowej http://www.carestore.pl oraz dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi na każde jego żądanie.

§ 2. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkowników następujące nieodpłatne Usługi:

  1. udostępnienie wyszukiwarki Produktów;

  2. umożliwienie zapoznania się z informacjami o Produktach;

  3. umożliwienie składania ofert zakupu Produktów;

  4. powiadamianie o nowych informacjach i opiniach pojawiających się w Serwisie.

 2. Usługi wskazane w § 2 ust. 1 powyżej, świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 3. Dostęp do Usług jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za rejestrację.

§ 3. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG

Wymogami technicznymi umożliwiającymi korzystanie z Usług są:

  1. dostęp do sieci Internet,

  2. posiadanie konta e-mail,

  3. przeglądarka internetowa: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji.

§ 4. USŁUGI – KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Utworzenie Konta Użytkownika wymaga podania podstawowych informacji tj. co najmniej: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz daty urodzenia.

 2. W polach imię i nazwisko niedozwolone jest umieszczanie informacji innych niż imię i nazwisko pojedynczego Użytkownika.

 3. Każdy Użytkownik jest uprawniony do posiadania jednego Konta. Niedozwolone jest utworzenie Konta wspólnego dla kilku Użytkowników.

 4. Po utworzeniu Konta Użytkownik otrzymuje dodatkowe uprawnienia, a w szczególności jest uprawniony do wprowadzenia do swojego Konta następujących informacji: firma, adres (ulica, numer domu, numer lokalu), kod pocztowy, miasto, kraj, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, dodatkowe informacje.

 5. Niedozwolone jest zamieszczanie informacji niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, naruszających w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich lub niekorespondujących z profesjonalnym charakterem Serwisu.

 6. Do utworzenia Konta dochodzi również automatycznie z chwilą zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a użytkownikami serwisu www.carestore.pl będącymi Specjalistami lub Placówkami w rozumieniu regulaminu tego serwisu.

§ 5. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG, ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Zawarcie umowy z Użytkownikiem następuje z chwilą pierwszego zalogowania do Serwisu.

 2. Korzystając z Serwisu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Użytkownik w szczególności potwierdza, że rozumie, iż wszystkie świadczone na jego rzecz przez Usługodawcę Usługi są nieodpłatne.

 3. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania korzystania z Serwisu oraz usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy.

 4. W celu dokonania rejestracji w charakterze Użytkownika należy wypełnić formularz zamieszczony na stronie http://www.carestore.pl/rejestracja.

 5. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych danych, Usługodawca jest uprawniony do zażądania dodatkowych dokumentów.

 6. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Serwisie. Usługodawca przetwarza dane użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności zamieszczoną na stronie internetowej http://www.carestore.pl na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 7. Poprzez rejestrację w Serwisie, Użytkownik:

  1. zapewnia i oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował Regulamin;

  2. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności;

  3. potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym;

  4. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej komunikatów systemowych, informacji dotyczących przerw technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach;

  5. może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

 8. Niedozwolone jest udostępniania swojego Konta innym podmiotom lub korzystanie z Kont należących do innych Użytkowników.

 9. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

 10. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zachowaniem praw nabytych przez drugą Stronę oraz z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.

 11. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez usunięcie Konta.

 12. Z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług z Użytkownikiem wysyłając do takiego Użytkownika oświadczenie woli w tym zakresie na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji Konta z zachowaniem terminu 14 (słownie: czternaście) dni, chyba że umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą stanowi inaczej.

 13. Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług, jak również zawieszenia, usunięcia lub blokady Konta w Serwisie, bez zachowania okresu wypowiedzenia w wypadku naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień niniejszego Regulaminu, w tym przede wszystkim w przypadku umieszczenia przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub naruszających dobra bądź prawa osób trzecich, wykorzystywania przez Użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz w przypadku podjęcia przez Użytkownika działań, które wywarły nieracjonalnie duże obciążenie na infrastrukturę Serwisu.

 14. Konsumentowi, który zawarł umowę o świadczenie Usług z Usługodawcą, przysługuje prawo odstąpienia od tej umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować HealthCare Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, numer telefonu 728203753, adres poczty elektronicznej: kontakt@carestore.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór załączono do niniejszego Regulaminu, jednakże nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 6. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Zamieszczone w Serwisie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

 2. Udostępnione w Serwisie ceny Produktów wyrażone są w polskich złotych oraz zawierają podatek VAT. Ceny te nie obejmują jednak kosztów dostawy, których wysokość podawana jest w trakcie składania zamówienia, przed złożeniem przez Klienta oferty zakupu.

 3. Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest złożenie przez Klienta oferty zakupu. Złożenie oferty zakupu następuję poprzez wypełnienie formularza zamówienia, w którym Klient wskazuje: Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży, dane do faktury oraz adres do wysyłki, sposób dostawy Produktów oraz formę płatności.

 4. Po złożeniu zamówienia zgodnie z ust. 3 powyżej, Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość potwierdzającą otrzymanie oferty zakupu. Wiadomość ta nie jest równoznaczna z przyjęciem tej oferty.

 5. Przyjęcie oferty zakupu przez Sprzedawcę zostanie dokonane poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Klienta odrębnej wiadomości. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi z chwilą wprowadzenia oświadczenia o przyjęciu oferty do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Klient mógł zapoznać się z jego treścią.

 6. Niezłożenie przez Sprzedawcę oświadczenia o przyjęciu oferty w ciągu 3 dni od potwierdzenia otrzymania oferty jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.

 7. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży, Sprzedawca będzie obowiązany do dostarczenia Produktów bez wad.

§ 7. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi wybór jednej z następujących form płatności:

  1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

  2. Płatność przelewem dokonywana na następujący rachunek bankowy Sprzedawcy: Bank PKO Bank Polski

  3. Numer rachunku: 91 1020 1912 0000 9202 0113 2182;

  4. Płatność za pośrednictwem serwisu www.payu.pl.

 2. W wypadku wyboru formy płatności innej niż ta, o której mowa w ust. 1.1 powyżej, Klient obowiązany jest do uiszczenia płatności z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od jej zawarcia. Niedokonanie płatności w tym terminie będzie skutkowało rozwiązaniem Umowy Sprzedaży.

§ 8. SPOSOBY DOSTAWY

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi wybór jednego z następujących sposobów dostawy:

  1. Odbiór osobisty pod adresem: Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

  2. Przesyłka pocztowa;

  3. Przesyłka pocztowa pobraniowa;

  4. Przesyłka kurierska;

  5. Przesyłka kurierska pobraniowa.

 2. Dostawa Produktów dokonywana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Koszty dostawy uzależnione są od wybranego sposobu dostawy i podawane są na etapie składania zamówienia.

 4. Termin dostawy Produktów do Klienta wynosi 14 dni i należy go liczyć w następujący sposób:

  1. w wypadku wyboru formy płatności, o której mowa w § 7 ust. 1.1 powyżej – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;

  2. w pozostałych wypadkach – od dnia uznania rachunku Sprzedawcy.

§ 9. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować HealthCare Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, numer telefonu 728203753, adres poczty elektronicznej: kontakt@carestore.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży można złożyć na formularzu, którego wzór załączono do niniejszego Regulaminu, jednakże nie jest to obowiązkowe.

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsumentowi zostaną zwrócone wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, zawiadomienie Sprzedawcy o tym fakcie wraz ze zgłoszeniem odpowiedniego żądania powinno zostać dokonane listownie na adres: HealthCare Group Sp. z o.o., ul. Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

 2. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

§ 11. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca dołoży starań, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego działaniem.

 2. Zastrzeżenia co do rzetelności opinii zawartych w Serwisie mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres: kontakt@carestore.pl.

 3. Z zastrzeżeniem § 12. Regulaminu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

 4. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: kontakt@carestore.pl lub listownie na adres: HealthCare Group Sp. z o.o., Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia.

 5. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.

§ 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

  1. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnej i energii elektrycznej). Usługodawca ponosi jednakże odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje Usługi, jak również osób, którym wykonanie Usług powierza.

  2. za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w celu modernizacji, przebudowy Serwisu, przeprowadzenia prac konserwacyjnych, usunięcia błędów lub problemów technicznych.

 2. O planowanych przez Usługodawcę przerwach lub zakłóceniach w świadczeniu Usług, Usługodawca poinformuje z wyprzedzeniem Użytkowników poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Serwisu.

 3. Z wyjątkiem przypadków, w których wyłączenie odpowiedzialności jest zabronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca ma prawo dokonać zmian w Regulaminie w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn w zakresie technicznego lub merytorycznego aspektu funkcjonowania Serwisu.

 2. Usługodawca poinformuje Użytkowników nieposiadających Konta o zmianach Regulaminu nie później niż na 7 (słownie: siedmiu) dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu poprzez opublikowanie informacji w tym zakresie na stronie internetowej Serwisu.

 3. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany podczas rejestracji Konta bądź wskazany w okresie późniejszym na adres: kontakt@carestore.pl zawiadomienia o takich zmianach Regulaminu, nie później niż na 7 (słownie: siedem) dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

 4. W wypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje Regulaminu w zmienionej wersji obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty poinformowania go o zmianach w sposób określony w ust. 3 powyżej. Brak akceptacji Regulaminu w zmienionej wersji skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w dotychczasowym zakresie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia zawarte w zmienionym Regulaminie.

 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu podania adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu.

 6. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów powszechnie obowiązujących należy tę część interpretować w sposób, który będzie zgodny z prawem właściwym i odzwierciedlający intencje możliwie najbliższe danego zapis. Pozostała część Regulaminu pozostanie w mocy i będzie w pełni skuteczna.

 7. W przypadku powstania sporu związanego z umową o świadczenie usług Strony będą dążyły do jego polubownego rozwiązania.